• آخرین اخبار

    آخرین اخبار

شرکت خودرو سرویس شهر عضو حقوقی جدید هیئت مدیره

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/16 موضوع  نقل و انتقال یک سهم از شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران ( عرف ایران ) و شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران ( فنکاش ) به تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار ) و همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/17، شرکت خودرو سرویس شهر به شناسه ملی 10101365089 بعنوان عضو حقوقی جدید هیئت مدیره تعیین گردید.

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بهساز نگهدار شهر میباشد.

طراحی و پیاده سازی: مانوئل ا.