محصولات تدارکاتی

در بخش تدارکاتی خدمات زیر ارائه می گردد:

  • وسایل بدنسازی پارکی
  • نیمکت های پارکی
  • سطل پارکی
  • مخازن زباله فلزی و پلاستیکی
  • انواع دستکش کارگری
  • مبلمان مدرن شهری
  • انواع سرچراغ ها و برج نور
  • انواع لوازم بازی پارکی کودکان
  • تامین تاب، سرسره و الاکلنگ

 

وسایل بدنسازی و نیمکت های پارکی:

1
10
11
12
13
14
2
5
6
7
8
9

 

مبلمان مدرن شهری:

1
2
3
4
5
6
7