مدیر مالی

سعید فرزادفر

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی ارشد حسابرسی

سوابق کاری :

  • امور مالی مراکز معاینه فنی خودرو شهرداری تهران ( از سال 1381 الی 1382 )
  • کارشناس مسئول فنی مراکز معاینه فنی خودرو شهرداری تهران ( از سال 1383 الی 1385 )
  • مسئول امور مالی مراکز معاینه فنی خودرو شهرداری تهران ( از سال 1386 الی 1389 )
  • کارشناس حسابداری شرکت بهساز نگهدار شهر ( از سال 1390 الی 1391 )
  • رئیس حسابداری شرکت بهساز نگهدار شهر ( از سال 1392 الی 1393 )
  • مدیر مالی شرکت بهساز نگهدار شهر ( از سال 1393 تا کنون )